Zodpovednosť štátu za škodu - ad: nesprávny úradný postup / nezákonné rozhodnutie, nezrušenie rozhodnutia (nenapadnutie rozhodnutia) ako dôvod hodný osobitného zreteľa
05.01.2020

V rozsahu úvah nad mnohými variáciami zodpovednosti štátu za škodu, pričom výborná debata a zberný kôš pre účely zodpovednosti štátu za nepoloženie prejudiciálnej otázky už prebehla na základe aktivity z pera Juraja tu, mojim zámyslom je vytvoriť ďalšiu zbernú nádobu (predovšetkým judikatúry) k téme zodpovednosti štátu za škodu aj v rozsahu ďalšej legislatívy (najmä 514/2003 Z.z.) a pod.

V tomto prípade ide o (i) vyvodenie zodpovednosti štátu za škodu (ii) na základe nesprávneho úradného postupu aj v prípade (iii) nezrušenia rozhodnutia štátu tak, ako to podmienečne predpokladá ustanovenie § 6 ods. 1 a 2 zákona (zrušenie a podanie riadneho opravného prostriedku) to titulom (iv) dôvodov hodných osobitného zreteľa (ustanovenie § 6 ods. 2 druhá veta).

V tomto rozsahu mám za novoročným lubom podeliť sa o nádherný judikát KSPO 1Co/4/2019, ktorý bol judikaovaný Krajským súdom v Prešove, a to v rozsahu z.č. 514/2003 Z.z. a judikovania povinnosti náhrady škody zo zodpovednosti štátu za škodu (nesprávny úradný postup) aj v prípade, ak rozhodnutie správneho orgánu nebolo zrušené (dôvody hodné osobitného zreteľa). Krátke intro:

a) žalobcovia sa rozhodnutím ROEP stali vlastníkmi nehnuteľnosti

b) na nehnuteľnostiach bola už v tom čase zridená cestná verejná komunikácia, chyba ROEP

c) žalobcovia chceli vzťah s vlastníkom cesty ako "riadny hospodár" a v zmysle ústavného východiska "vlastníctvo zaväzuje" usporiadať - neúspešne

d) iniciované súdne konanie - žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia (pôvodné konanie)

d1) v tomto konaní zistené znalcom (súčasne bývalý riaditeľ ROEP), že ROEP bola vydaná zle a išlo o nesprávne rozhodnutie, logicky očakávateľný procesný neúspech žalobcov v tomto konaní

d2) žaloba so strany žalobcov späťvzatá v celom rozsahu --> pôvodné konanie zastavené na základe späťvzatia

d3) žalobcovia zaviazaní na úhradu trov konania žalovanému, trovy uhradené (cca 3 500,- EUR)

e) iniciované následné súdne konanie: žalobcovia vs. štát - o náhradu škody, za zaplatené trovy v pôvodnom konaní

f) obrana štátu - nezodpovedáme, lebo rozhodnutie ROEP nebolo zrušené, žalobcovia nepodali voči rozhodnutiu ROEP riadny opravný prostriedok + trovy konania v pôvodnom konaní nie sú v príčinnej súvislosti s rozohdnutím ROEP.

Sedliacky rozum: žalobcovia nemali dôvod rozhodnutie ROEP napádať, nakoľko bolo vydané v ich prospech, na jeho základe sa stali vlastníkmi pozemku, ale až následne v konaní, v ktorom chceli situáciu usporiadať, nakoľko zistili, že na danej nehnuteľnosti sa nachádza verejná komunikácia, sa dozvedeli, že ROEP bol vydaný zle. Logicky, lehota na zrušenie rozhodnutia ROEP uplynula.

Judikát vytvára krásnu úvahu a pravidlo o zodpovednosti štátu voči subjektom práva v prípade, ak sa skutočne preukáže pochybenie na strane štátu, ktoré subjekt práva nemal možnosť ovplyvniť, a na základe čoho subjektu práva vznikla škoda (trovy). Okrem uvedeného, judikát spomína takto vyplatené trovy konania ako škodu, ktorá bola spôsobená subjektu práva v priamej súvislosti s vydaným rozhodnutím.

39. Nemožno súhlasiť s argumentáciou žalovaného spočívajúcou v tom, že vo veci bolo možné podať opravný prostriedok v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z.z., platného a účinného v čase vydania predmetného rozhodnutia správneho orgánu. Pokiaľ orgány konajúce v procese ROEP priznali právnym predchodcom žalobcu vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam, nemožno očakávať od týchto právnych predchodcov, aby voči takémuto zisteniu podávali námietky.

40. V závislosti od toho je naplnený nepochybne dôvod hodný osobitého zreteľa v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z., ktorý umožňuje poskytnutie náhrady škody danej nesprávnym rozhodnutím alebo nesprávnym procesným postupom orgánu štátu za situácie, že rozhodnutie, ktoré je príčinnou vzniku škody, nebolo v príslušnom konaní zrušené. Týmto dôvodom hodným osobitného zreteľa sú vyššie popísané skutkové okolnosti spočívajúce v tom, že právni predchodcovia žalobcu ako vlastníci predmetných nehnuteľností nemali najmenší dôvod toto rozhodnutie spochybňovať a napádať. O dôvode hodného osobitného zreteľa za týchto okolností nemá odvolací súd pochybnosti v zhode so súdom prvej inštancie.

38. Trovy, ktoré takýmto spôsobom vznikli sú nepochybne škodou, pretože došlo k zmenšeniu majetku právnych predchodcov žalobcu ich zaplatením a za túto škodu nepochybne zodpovedá žalovaný ako ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí orgán, ktorý takéto chybné rozhodnutie vydal (§ 3 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.). Odvolací súd nemá pochybnosti (aj v zmysle predchádzajúcich záverov uvedených v uznesení č.k. 1Co/33/2018-137 z 5.6.2018) o príčinnej súvislosti medzi uvedeným nesprávnym rozhodnutím Správy katastra Prešov a vznikom škody na strane právnych predchodcov žalobcu, ktorý si túto škodu v zmysle vyššie uvedeného uplatňuje v súčasnosti v prejednávanej veci. Ide o bezprostrednú a nepochybnú príčinnú súvislosť, ktorá vyplynula z chybného rozhodnutia orgánu štátnej správy ubezpečujúceho právnych predchodcov žalobcu o tom, že im vlastnícky patria určité nehnuteľnosti, na základe tohto rozhodnutia si uplatňovali v iných súdnych konaniach svoje práva a boli v konečnom dôsledku neúspešní (vrátane vzniku trov na ich strane) v dôsledku existencie takéhoto chybného zápisu, a teda aj chybného rozhodnutia orgánu štátnej správy. Tým je bezprostredná príčinná súvislosť medzi vznikom škody na strane právnych predchodcov žalobcu, aj keď v dôsledku iných konaní (konaní súdnych) a danou rozhodovacou činnosťou orgánu štátnej správy nepochybne daná.

Zovšeobecnenie (?):

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa z.č. 514/2003 Z.z. pripúšťajúci zodpovednosť štátu za škodu za súčasnej konštatácie o existencii rozhodnutia môže byť vnímané skutkovo odôvodniteľné nenapadnutie rozhodnutia orgánu verejnej správy žalobcom v prípade, ak bolo toto rozhodnutie orgánu verejnej správny vydané v prospech žalobcov, nakoľko žalobca nemal dôvod toto rozhodnutie napádať v odvolacom konaní podľa osobitného zákona, keďže smerovalo a vytváralo situáciu v jeho prospech.

viac ...