má meniny    Nastaviť ako úvodnú stránku    Pridať medzi obľúbené    RSS
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

právo na vašej strane
09.10.2017

Všetci sa postupne vyrovnávame s využívaním elektronických prostriedkov komunikácie aj vo vzťahu k súdom. Advokáti už majú zákonnú povinnosť komunikovať so súdmi elektronicky a využívať pritom svoju elektronickú schránku (samostatní advokáti - fyzické osoby až od 1. júla 2018). Porušenie tejto povinnosti bude od 1.1.2018 dokonca sankcionovateľné osobitným súdnym poplatkom. Nejdem sa v tomto poste púšťať do polemiky o technickej (ne)pripravenosti príslušných e-nástrojov a o užívateľskom (dis)komforte, skôr si chcem posvietiť na legislatívnu úpravu e-governmentu a to konkrétne v časti doručovania do e-schránky. Správna aplikácia tu spôsobuje totiž vážne problémy. Posúďte sami.

Krajský súd v Bratislave odmietol odvolanie podané advokátom ako oneskorené s odôvodnením, že rozhodnutie súdu prvej inštancie bolo do e-schránky advokáta doručené v deň X a odvolanie bolo podané po uplynutí 15-dňovej odvolacej lehoty počítanej od tohto dátumu X. Za dátum doručenia (dátum X) pritom odvolací súd bez ďalšieho považoval dátum uloženia elektronickej správy s informáciou o možnosti prevziať dané rozhodnutie v e-schránke advokáta. Samotné rozhodnutie však k správe nebolo pripojené (a ani obvykle nebýva). V e-schránke advokáta sa doručované rozhodnutie objavilo až po podpise elektronickej doručenky, tzn. po prevzatí prvotnej elektronickej správy, dovtedy ho adresát (advokát) nemá k dispozícií. Odvolací súd teda nezohľadnil, že advokát prevzal elektronickú správu a podpísal elektronickú doručenku až o niekoľko dní neskôr po uložení prvotnej elektronickej správy, teda počas plynutia zákonnej úložnej lehoty, kedy bola aj podpísaná a súdu odoslaná elektronická doručenka a že odvolanie tak bolo podané včas. Odvolací súd úplne opomenul - z jeho uznesenia nie je zrejmé, či vedome alebo nedopatrením - zákonné pravidlá elektronického doručovania stanovené v § 29 a nasl. zákona o e-governmente. Konkrétne § 32 znie:

§ 32


(1) Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta

(2) Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú (pozn. TK: !!!). Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

(3) Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.

(4) Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke.

(5) Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú,

a) ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,

b) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,

c) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

(6) Ustanovenie odseku 5 písm. b) a c) sa nepoužije, ak

a) ide o márne uplynutie úložnej lehoty a osobitný predpis neumožňuje použitie náhradného doručenia,

b) medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná,

c) orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia.

(7) Ak nastane niektorá skutočnosť podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenie § 31 ods. 2 sa použije rovnako. Ak nastane skutočnosť podľa odseku 6 písm. b), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov.

(8) Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elektronickej schránke adresáta.

(9) Ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní konať aj v deň, ktorý je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja.

Pre úplnosť poznamenávam, že rozhodnutie súdu 1. inštancie bolo doručované do vlastných rúk v zmysle § 29 ods. 3 zákona o e-governmente: "Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta (pozn. TK: vo forme elektronickej doručenky v zmysle § 30 ods. 6) alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto adresáta (ďalej len „prijímateľ“), formou elektronickej doručenky odoslanej odosielateľovi.". Významné je aj vymedzenie pôsobnosti zákona o e-governmente v § 2 ods. 3, z ktorého vyplýva, že aplikáciu pravidiel elektronického doručovania nie je možné vylúčiť osobitným zákonom.


Nerád by som z pochybenia Krajského súdu v Bratislave robil ďalekosiahle závery, ale kuloárne informácie o tom, že ide o sudcami odsúhlasenú procesnú prax, a nie o ojedinelé zlyhanie, ma vážne znepokojili. Chcem však veriť, že tomu tak nie je, a že takýmto nezákonným odmietaním odvolaní ako oneskorených nebude Krajský súd v Bratislave strany paušálne oberať o prístup k odvolaciemu súdu, čo podľa môjho názoru predstavuje odmietnutie spravodlivosti (denegatio iustitiae) a jednoznačne zakladá dovolací dôvod v zmysle § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.


Aké sú Vaše názory alebo skúsenosti ?

viac ...
Vytlačiť  | E-mail  |  ďalšie 
 |